Największy wybór hoteli i apartamentów w Livigno
W naszej ofercie znajduje się 50 hoteli oraz 131 apartamentów

Rezerwacja i infolinia
tel. 58 500 80 55

Regulamin

REGULAMIN IMPREZ TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
„SEMPRE WIRGILIUSZ ZIÓŁKOWSKI”,
WŁAŚCICIELA SERWISU SKILIVIGNO.PL

 • I. ZASADY OGÓLNE
   

Niniejszy dokument (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę SEMPRE Wirgiliusz Ziółkowski z siedzibą w Pogórzu 81-198, przy ul. Abrahama 7G, (zwaną w dalszej części SEMPRE). Stanowi on integralną część umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej zawieranej przez SEMPRE z Klientem (zwanej dalej „Umową”). Pojęcia użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884, tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268) zwanej w dalszej części „Ustawą” mają takie samo znaczenie jak nadane artykułem 3 tej ustawy. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu i Umowy definiuje się następujące pojęcia:

• przez "Klienta" rozumie się osobę podpisującą Umowę,
• przez "Uczestnika" rozumie się osobę uczestniczącą w imprezie turystycznej, na rzecz której Umowa została zawarta (art.393 kodeksu cywilnego).

Zawarcie umowy przez Klienta z SEMPRE następuje każdorazowo po podpisaniu przez Klienta Umowy, a tym samym akceptacji postanowień Regulaminu oraz zakresu świadczeń w konkretnej ofercie SEMPRE. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów.

Obowiązkiem SEMPRE jest świadczenie usług w sposób zgodny z Umową, Regulaminem, Ustawą i innymi przepisami prawa. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z ich treścią nie są wiążące dla SEMPRE ani Klientów/Uczestników. Katalogi, foldery, broszury i inne materiały informacyjne lub reklamowe nie pochodzące od SEMPRE nie stanowią jakiejkolwiek części umowy o świadczeniu usług turystycznych. Dodatkowe, poza Umową i Regulaminem, pisemne informacje pochodzące od SEMPRE zawierają jedynie informacje pomocne Klientowi w wybraniu warunków Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy, Regulaminu bądź Ustawy.

 • II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEMPRE
   

SEMPRE na zasadach staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ponosi odpowiedzialność za:

• przygotowanie imprezy turystycznej,
• realizację imprezy turystycznej zgodnie z Umową, Regulaminem i obowiązującymi przepisami, c) zawiadomienie Klienta o ewentualnych zmianach w programie imprezy turystycznej.

SEMPRE odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:

• działaniem lub zaniechaniem Klienta/Uczestnika,
• działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
• siłą wyższą.

SEMPRE odpowiada za szkodę poniesioną przez Klienta/Uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie trwania imprezy turystycznej.

Odpowiedzialność SEMPRE ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta/Uczestnika, zgodnie z treścią art. 11b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy szkód na osobie.

Usługi transportowe będące częścią zawartej z Klientem Umowy, każdorazowo realizowane są na podstawie warunków transportowych danego przedsiębiorstwa.

SEMPRE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń linii lotniczych oraz innych przewoźników w sytuacji, gdy odpowiedzialność przewoźników lub linii lotniczych jest ograniczona odrębnymi przepisami, a w szczególności Konwencją o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929r. (Dz. U. z 1933r. nr 8 poz. 49 z późni. zm.) lub Konwencją uzupełniającą Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 18 września 1961r. (Dz. z 1965r. nr 25 poz. 167) SEMPRE nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

• zmiany w programie imprezy turystycznej dotyczące międzynarodowego przewozu lotniczego, w tym za wprowadzenie dodatkowych międzylądowań, jeżeli tych zmian SEMPRE, linie lotnicze lub inny przewoźnik nie mogły przewidzieć lub uniknąć,
• za szkody poniesione przez Uczestników imprezy turystycznej w związku ze zmianą podanej godziny lotu, także w wypadku gdy zmiana wynikła z połączenia lotów powstałego na skutek nie wykorzystania pełnej ilości miejsc na wykupiony przez Klienta przelot,
• za zaginięcie lub kradzież przedmiotów Klientów/Uczestników imprezy turystycznej, w tym, przedmiotów złożonych do sejfu hotelowego,
• za zaginięcie lub uszkodzenie bagaży podczas podróży, chyba że nastąpiło to z wyłącznej winy SEMPRE
• za treść informacji zawartych w broszurach hotelowych nie skierowanych wyraźnie do Klientów/Uczestników zawierających umowę z SEMPRE, w szczególności za treść informacji zawartych w ulotkach reklamowych wydawanych przez dyrekcję hotelu lub inne podmioty nie uczestniczące bezpośrednio w wykonaniu usługi.

Nie wykorzystanie przez Klientów/Uczestników imprezy wszystkich punktów programu imprezy, w szczególności wycieczek lub innych atrakcji w miejscu docelowym, oznacza zrzeczenie się roszczeń z tego tytułu przez Klienta/Uczestnika. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają uprawnień Klientów/Uczestników w zakresie nienależytego wykonania umowy przez SEMPRE.

W przypadku wcześniejszego (inny niż ustalony w umowie) powrotu Klienta/Uczestnika do kraju wyjazdu, powrót do kraju odbywa się w takim wypadku na koszt i ryzyko Klienta/Uczestnika. Klient/Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń względem SEMPRE z tego tytułu. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają uprawnień Klienta/Uczestnika w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez SEMPRE.

W wypadku wydalenia Uczestnika imprezy z kraju przeznaczenia i nałożenia na SEMPRE obowiązku transportu Uczestnika z powrotem do Polski, Klient/Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez SEMPRE kosztów takiego transportu w terminie 7 dni od dnia powrotu. SEMPRE nie zwraca wydatków poniesionych przez Klientów/Uczestników imprezy w związku z opóźnieniem w realizacji poszczególnych punktów programu imprezy, jeżeli opóźnienie to powstało z przyczyn niezależnych od SEMPRE.

 • III. ZMIANY WARUNKÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ
   

W przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (decyzje władz państwowych, zamieszki, strajki, warunki atmosferyczne, itp.) może nastąpić m.in. ewentualna zmiana terminu trwania imprezy turystycznej, hotelu lub miejscowości, a także ulec obniżeniu standard imprezy turystycznej, co wyłącza odpowiedzialność SEMPRE w tej materii. Jeśli zmiana nastąpiła z przyczyn kontrahentów SEMPRE i zmiana ta nie spowoduje zasadniczych zmian w programie oraz standardzie imprezyturystycznej Klientowi nie przysługują żadne ewentualne roszczenia z tytułu tych zmian. Klientowi w obydwu przypadkach przysługuje prawo wyboru oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub pełny zwrot wniesionych wpłat (bez odsetek). Wzrost kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych upoważnia SEMPRE do podwyższenia ceny imprezy turystycznej, jednak nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku, gdy zgodnie z pkt. 2 doszło do podwyższenia ceny imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty najpóźniej w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku nie dokonania dopłaty stosowane są postanowienia rozdziału IV punkt 2 i 3. Dokonując istotnych zmian postanowień umowy o imprezę turystyczną przed jej rozpoczęciem, SEMPRE obowiązane jest niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 4 dni od dnia wprowadzenia zmian, powiadomić o tym Klienta. Po otrzymaniu zawiadomienia Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od dnia zawiadomienia przez SEMPRE informuje go, czy:

a) zgadza się na proponowaną zmianę umowy,

b) odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat.

Brak informacji w wyżej oznaczonym terminie oznacza zgodę Klienta imprezy turystycznej na zmianę Umowy zgodnie z propozycją SEMPRE. Informację, o jakiej mowa w punktach a i b, Klient składa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zwrotu opłat, o którym mowa w punkcie 4b, SEMPRE dokonuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał wiadomość o odstąpieniu od Umowy. Skuteczne skorzystanie z uprawnienia, o jakim mowa w punkcie 4b, uprawnia Klienta, według jego wyboru, do:

a) złożenia oferty uczestnictwa w innej imprezie turystycznej,

b) żądania zwrotu opłat.

Klient może dokonać cesji praw Umowy w całości lub w części (związanych z jednym lub kilkoma Uczestnikami) na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki oraz jeżeli Klient zawiadomi pisemnie SEMPRE w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez SEMPRE w wyniku cesji odpowiadają solidarnie Klient i osoba wstępująca w jego prawa i obowiązki. W przypadku gdy obiekt hotelowy składa się z kilku budynków np. budynku głównego i bungalowów, Klient i Uczestnik nie mają prawa żądania zakwaterowania w konkretnym skrzydle hotelowym, chyba że prawo takie zastrzeżono w umowie. Umowa z Klientem może określać szczegółowy standard pokoju (balkon, taras, widok na góry/morze). Za pokój z widokiem na góry/morze uważa się także pokój z bocznym lub częściowym widokiem na góry/morze.

 • IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
   

Podpisując Umowę Klient wpłaca zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ustalonej ceny imprezy turystycznej. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później, niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli Umowa zostaje podpisana 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub później, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny.

Płatność za usługi oraz imprezy turystyczne można dokonać przelewem na wskazane konto Organizatora, serwis transakcyjny lub gotówką w siedzibie firmy.Za skuteczną zapłatę uznaje się wpływ środków na konto Organizatora.

Brak wpłaty w wyznaczonych w Umowie i Regulaminie terminach powoduje automatycznie rozwiązanie Umowy z Klientem. Rozwiązanie Umowy spowodowane brakiem wpłat w oznaczonych w Umowie terminach będzie traktowane jako rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej w dacie kiedy miała być dokonana wpłata. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednio zapisy rozdz. V pkt. 2.

 • V. REZYGNACJA KLIENTA/UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
   

Rezygnacja z imprezy turystycznej następuje z datą doręczenia / wpłynięcia do SEMPRE pisma zawierającego oświadczenie Klienta o rezygnacji z udziału w imprezie (Klienta lub Uczestnika/Uczestników), z wyłączeniem sytuacji opisanej w rozdz. 4 pkt. 3. Klient nie ma prawa do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty lub zamiany na gotówkę niewykorzystanych posiłków lub innych świadczeń, z których sam zrezygnował. W przypadku rezygnacji Klienta/Uczestnika SEMPRE zatrzymuje wpłaconą zaliczkę na poczet poniesionych kosztów i jest uprawniony do dokonania potrącenia z dokonanych przez Klienta/Uczestnika wpłat lub domagania się zapłaty od Klienta/Uczestnika wszystkich kosztów związanych z rezygnacją w imprezie turystycznej; co może oznaczać roszczenie SEMPRE o zapłatę pełnej wysokości ceny uzgodnionej z Klientem w Umowie. Ze względu na wiążące SEMPRE umowy z kontrahentami (zakładem ubezpieczeń, przewoźnikami, właścicielami hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych itp.) szczegółowe warunki rozliczenia się z Klientem są następujące:

• rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w terminie wcześniejszym niż 31 dni przed jej rozpoczęciem – zapłacie podlega 10% ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty SEMPRE

• rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 30 a 18 dniem przed jej rozpoczęciem – potrąceniu lub zapłacie podlega 30 % ceny imprezy od osoby, stanowiącej koszty SEMPRE

• rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 18 a 14 dniem przed jej rozpoczęciem – potrąceniu lub zapłacie podlega 50% ceny imprezy od osoby

• rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej w okresie między 14 a 8 dniem przed jej rozpoczęciem – potrąceniu lub zapłacie podlega 80% ceny imprezy od osoby,

• rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej od 7 dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie – potrąceniu lub zapłacie podlega 100% ceny imprezy od osoby.

 • VI. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
   

SEMPRE zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej z przyczyn rozumianych jako siła wyższa w każdym czasie. Odwołanie imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie kontrahentów SEMPRE a także z powodu niewystarczającej liczby uczestników może nastąpić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 Klientowi przysługuje prawo wyboru oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub pełny zwrot wniesionych opłat (bez odsetek).

W przypadku rozwiązania Umowy z powodów leżących po stronie SEMPRE Klient może złożyć oświadczenie, iż oczekuje aby SEMPRE zaoferował mu usługę turystyczną o co najmniej równej wartości. O ile SEMPRE dysponuje takimi ofertami, obowiązany jest takie żądanie spełnić, z zastrzeżeniem, iż nie będzie się to wiązać z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów z tego tytułu. Klient winien złożyć propozycję, wykonania przez SEMPRE powyższego uprawnienia najpóźniej w terminie 7 dni po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. O ile Klient nie skorzysta ze swojego prawa do wzięcia udziału w innej imprezie turystycznej, otrzyma - po bezskutecznym upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu- zwrot kwoty zapłaconej za uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Organizator zastrzega sobie prawo nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej, w przypadku zgłoszenia się mniej niż 20 chętnych do skorzystania z wycieczki lub wystąpienia warunków ograniczających lub uniemożliwiających jej realizację.

 • VII. OBOWIĄZKI KLIENTA I UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
   

Klient oraz Uczestnik imprezy, odpowiadają za spełnienie wymogów określonych przepisami prawa, umożliwiających udział w imprezie turystycznej. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności:

• posiadanie wymaganych dokumentów podróży
• w przypadku podróży do kraju Unii Europejskiej: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego; dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty, lub mogą przekroczyć granicę na podstawie wpisu do paszportu rodzica (dotyczy tylko dzieci przed ukończeniem 16 roku życia wpisanych do paszportów „starego typu” – nie biometrycznych)
• w przypadku podróży do kraju leżącego poza Unią Europejską: paszportu, który zachowuje ważność przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu lub dowodu osobistego; dzieci powinny posiadać własny paszport bądź własny dowód osobisty, lub mogą przekroczyć granicę na podstawie wpisu do paszportu rodzica (dotyczy tylko dzieci przed ukończeniem 16 roku życia wpisanych do paszportów „starego typu” – nie biometrycznych)
• posiadanie wymaganej wizy,
• spełnienie innych wymagań upoważniających do przekroczenia granicy i pobytu na terenie państwa w którym wykonywana ma być Umowa,
• przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów celnych i dewizowych krajów objętych programem imprezy oraz regulaminów pobytu w miejscach zakwaterowania,
• spełnienie wymogów zdrowotnych umożliwiających uczestnictwo w imprezie turystycznej w sposób nie zagrażający życiu albo zdrowiu jego samego lub innych Uczestników imprezy; właściwe zabezpieczenie stanu zdrowia w czasie podróży i na miejscu pobytu, w tym za dokonanie obowiązkowych lub dobrowolnych szczepień ochronnych,
• odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Klienta/Uczestników lub osoby znajdujące się pod ich opieką w czasie trwania imprezy turystycznej, zobowiązanie do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast w przypadku ich naprawienia przez SEMPRE do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych,
• odpowiedzialność za swój bagaż w czasie trwania imprezy turystycznej; SEMPRE nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie imprezy mienie, chyba że utrata miała miejsce z przyczyn leżących po stronie SEMPRE.

Uczestnik jest zobowiązany poinformować SEMPRE o zmianie nazwiska, adresu, wymianie paszportu czy innego dokumentu przedstawionego SEMPRE. Informacje winny być przekazane do SEMPRE najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania zmiany. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie dłuższym niż 7 dni. SEMPRE nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, co może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie. Ewentualne koszty powstałe w wyniku tej zmiany ponosi Klient.

W przypadku imprez z dojazdem własnym Klient/Uczestnik imprezy obowiązani są stawić się na miejscu zorganizowania imprezy w terminie określonym w Umowie.

SEMPRE nie odpowiada za nieterminowe stawienie się Klienta i Uczestnika w obiekcie w którym wykupiony został pobyt oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym związanych, w szczególności części ceny za nie wykorzystany pobyt. Rekomenduje się poinformowanie właściciela obiektu o ewentualnym opóźnieniu. 

W czasie trwania imprezy turystycznej Klient/Uczestnik imprezy są zobowiązani stosować się do wskazówek pilota lub rezydenta. SEMPRE zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Uczestnika imprezy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Klient utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy turystycznej. Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem Umowy w tym trybie ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie turystycznej na rzecz SEMPRE nie podlegają zwrotowi i zostają zaliczone na poczet kary umownej. W przypadku powstania dodatkowych kosztów obciążających SEMPRE a wynikających z działania lub zaniechania Klienta lub Uczestnika imprezy utrudniającego realizowanie programu imprezy turystycznej, Klient będzie zobowiązany do ich pokrycia w całości.

Na imprezach turystycznych przeznaczonych głównie dla Uczestników niepełnoletnich (obozy, kolonie, itp.) WSZYSTKICH Uczestników obowiązuje REGULAMIN OBOZU / KOLONII stanowiący integralną część Umowy.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta – Uczestnika do celów marketingowych (katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia oraz nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy organizowanej przez SEMPRE – uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na powyższe, najpóźniej w momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia.

 • VIII. ZASADY ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ
   

Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przewoźników, w szczególności rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, nie podlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa, których ilość wskazuje na handlowy charakter. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia tego postanowienia odpowiedzialność ponosi Klient/uczestnik do pełnej wysokości.

1) Podróże autokarowe

a. Klient zobowiązany jest punktualnie stawić się w miejscach odjazdu autokaru, SEMPRE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów związanych z niepunktualnym stawieniem się Klienta w miejscu odjazdu autokaru / odlotu. W przypadku podróży autokarem zbiórka 30 min. przed planowanym odjazdem, w przypadku podróży samolotem 2 godz. przed odlotem w hali odlotów. Niepunktualne stawienie się Klienta/Uczestnika traktuję się jako rezygnację z udziału w imprezie turystycznej i stosuje sie postanowienia rozdz. 5 pkt. 2.

b. SEMPRE, ogranicza wielkość bagażu przewożonego przez Klienta do dwóch sztuk o maksymalnej wadze 20 kg łącznie na osobę, w tym do 5 kg bagażu podręcznego (w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo jedna para nart i butów narciarskich, kijki narciarskie ewentualnie deska snowboardowa i jedna para butów, w przypadku wyjazdów windsurfingowych – pojedynczy sprzęt). Dzieci do lat 2 nie mają prawa do posiadania osobnego bagażu. W związku z tym, że maksymalna ładowność autokaru jest ściśle limitowana prawem transportowym SEMPRE/przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.

c. W sytuacjach spornych w trakcie podróży dotyczących np. zajmowania miejsc w autokarze decydujący głos ma zawsze pilot autokaru. d. W autokarze obowiązuje zakaz palenia papierosów . Osoby nieprzestrzegające tego zakazu, będące w stanie upojenia alkoholowego czy agresywne będą usunięte z autokaru bez możliwości zwrotu uiszczonej ceny zgodnie z umową, a jeżeli część ceny nie została uiszczona, Klient będzie zobowiązany do jej zapłaty.

2) Podróże lotnicze

a. Podróże lotnicze SEMPRE odbywają się przeważnie jako przeloty non-stop, jednak istnieje możliwość, podyktowana między innymi względami programowymi i technicznymi, lądowań pośrednich w trakcie trwania podróży. Podawane godziny przelotów zarówno w momencie rezerwacji jak i na dokumentach podróży są godzinami przewidywanymi i mogą ulec istotnej zmianie (ze względu na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajki lub inne przyczyny operacyjne niezależne od SEMPRE). W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Sytuacje opisane powyżej nie są traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i nie stanowią istotnych zmian świadczeń.

b. Wielkość bagażu przewożonego przez Klienta/Uczestnika ograniczona jest do 20 kg bagażu, w tym do 5 kg bagażu podręcznego, (w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo jedna para nart i butów narciarskich, kijki narciarskie ewentualnie deska snowboardowa i jedna para butów, w przypadku wyjazdów windsurfingowych – pojedynczy sprzęt); nadbagaż wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty przez Klienta/Uczestnika. Dzieci do lat 2 nie mają prawa do posiadania osobnego bagażu.

c. Najpóźniej na trzy dni przed wylotem Klient obowiązany jest potwierdzić godzinę wylotu na lotnisku. Jeżeli Klient takiego potwierdzenia nie dokona, zaś SEMPRE z powodów od siebie niezależnych, nie będzie mógł przekazać Klientowi informacji o zmianie godziny wylotu pod wskazanym w umowie adresem i/lub numerem telefonu, SEMPRE nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności z tego tytułu.

d. Klienci/Uczestnicy powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed planowanym odlotem. Niepunktualne stawienie się Klienta/Uczestnika traktuję się jako rezygnację z udziału w imprezie turystycznej i stosuje sie postanowienia rozdz. 5 pkt. 2.

e. Transport bagażu o charakterze specjalnym (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest, po uprzednim zgłoszeniu w danych liniach lotniczych, za dodatkową odpłatnością. Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient/Uczestnik, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

f. Ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu, ponosi Klient/uczestnik.

Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego.

 • IX. REKLAMACJE
   

Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej organizowanej przez SEMPRE Klient zgłasza w formie pisemnej pilotowi, przedstawicielowi SEMPRE w czasie trwania imprezy turystycznej.

W przypadku pozostawienia zastrzeżeń Klienta zgłoszonych zgodnie z pkt. 1 bez rozpatrzenia lub rozpatrzenia ich niezgodnie z życzeniem Klienta, Klient ma prawo zgłosić reklamacje w SEMPRE w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

SEMPRE ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych ustaleń lub wyjaśnień termin ten może być przedłużony do 60 dni.

 • X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu powszechnego. W przypadku niejasności w zakresie postanowień Umowy i Regulaminu, skuteczne są postanowienia Umowy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.